Op de hoogte blijven van
ontwikkelingen rondom Bloemendal?
Meld je aanvoor onze nieuwsbrief.
 
Aanmelden

Waarom wonen in Bloemendal?

De gemeente Barneveld ontwikkelt in de periode 2020-2030 de nieuwe woonwijk Bloemendal. In deze nieuwste woonwijk worden zo’n 1500 woningen gerealiseerd.

Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk waarbij toekomstige bewoners én omwonenden actief kunnen meedenken en meepraten over de opzet van de wijk.

Een wijk van en voor Barnevelders – voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Wij informeren u via deze website over de wijk die wordt gerealiseerd. Naast de stand van zaken leest u, te zijner tijd, ook welke woningen worden gerealiseerd en hoe de verkoop of verhuur van de woningen gebeurt.

Wilt u proactief door ons op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief


Omgeven door natuur

Op dit moment bestaat de toekomstige wijk Bloemendal voornamelijk uit agrarisch gebied: akkerlanden, weilanden en maneges. Op de erfscheiding zijn landschapselementen zoals beukenlanen en houtsingels te vinden. Zowel in het midden en noorden van het projectgebied zijn bosschages aanwezig. De gemeente Barneveld probeert bij het vormgeven van de wijk zoveel als mogelijk rekening te houden met deze natuurwaarden.

Ten noorden van de wijk Bloemendal ligt de bijzondere Esvelderbeekzone. Een aantal jaren geleden werd de rechte Esvelderbeek – in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe – meanderend aangelegd en werd het gebied ten noorden en ten zuiden van deze nieuwe beekloop opnieuw aangelegd. Het is er nu heerlijk wandelen en fietsen.


Ligging

Woonwijk Bloemendal grenst aan de zuidzijde aan woonwijk De Vaarst, aan de westzijde aan de Nijkerkerweg, aan de oostzijde aan de Stationsweg en aan de noordzijde aan de zogeheten Esvelderbeekzone – de parkachtige buffer tussen Barneveld en Harselaar.


Duurzaam

Woonwijk Bloemendal wordt een duurzame wijk waarbij rekening wordt gehouden met de volgende ruimtelijke, sociale en technische elementen:

 

Ruimtelijk

 • De landschappelijke onderlegger is de drager voor de woonwijk Bloemendal;
 • De wijkstructuur en de openbare ruimte zijn de dragers voor de ruimtelijke kwaliteit;
 • Een groene wijk die verbinding legt met de omliggende groengebieden (Oosterbos en Esvelderbeekzone);
 • Beekdalen en ervenstructuur als een streekeigen organisatiekader;
 • Behoud (en eventuele versterking) van natuurwaarden.

 

Sociaal

 • De wijk is divers en biedt plaats aan een zo groot mogelijke doelgroep van bewoners;
 • De wijk verbindt: Bloemendal staat voor ‘samen wonen’;
 • De wijk is een voorbeeld voor gezond en actief wonen;
 • De wijk en de woningen zijn aangenaam en geschikt om lang te wonen (levensloopbestendig);
 • De wijk en alle bebouwing zijn veilig;
 • De wijk kent een verscheidenheid aan voorzieningen die complementair zijn aan de voorzieningen elders in Barneveld.

 

Technisch

 • De wijk is gasloos en (op termijn) energieneutraal;
 • In de wijk is aandacht voor duurzaam circulair materiaalgebruik ook ter ondersteuning van de ambities voor toekomstbestendigheid (flexibiliteit/aanpasbaarheid), gezondheid en samen wonen.

 


Verkeer

De primaire hoofdontsluiting van de woonwijk Bloemendal is via de Nijkerkerweg. De bouw van de wijk begint ook aan die kant van het plangebied.

 

Naast een hoofdontsluiting (om te voorkomen dat de bestaande wijken teveel verkeer moeten verwerken) komen er ook andere wegen en fietspaden die de nieuwe en bestaande wijk met elkaar verbinden, zoals bijvoorbeeld in de buurt van de nieuw te bouwen Koningin Julianaschool. Dat heeft onder andere te maken met de veiligheid: wijkbewoners moeten de wijk op verschillende plekken, in het geval er iets gebeurt, kunnen verlaten.

 

We bekijken, bij het verder uitwerken van de plannen voor de realisering van de wijk, samen met omwonenden en andere belanghebbenden, hoe deze aansluitingen op de meest effectieve manier kunnen worden vormgegeven.


Graven naar de geschiedenis van Bloemendal

700 sporen, 200 vondsten en 3,7 kilo vondstmateriaal

De gemeente Barneveld is gestart met de voorbereidingen voor de realisering van de nieuwbouwwijk Bloemendal, ten noorden van het Oosterbos en de woonwijken De Vaarst en Vliegersveld. Voordat de bouw van de woningen kan beginnen, is de afgelopen periode archeologisch onderzoek gedaan. Niet zonder reden, want uit een eerste verkennend onderzoek bleek al dat duizenden jaren geleden in dit gebied – aan de noordzijde van wat nu het dorp Barneveld is – werd gewoond en gewerkt. Ook op de plek waar de komende jaren de woonwijk Bloemendal verrijst. Wat zeggen de vondsten over wie hier in vroeger tijden leefden?

 

ADC ArcheoProjecten deed, in opdracht van de gemeente Barneveld, onderzoek. Het onderzoeksteam stond onder leiding van Niels Bouma. Hij is senior archeoloog en projectleider en voert al zo’n elf jaar archeologische onderzoeken uit door Nederland en af en toe ook in België. Afgelopen maand was hij te vinden in Barneveld.

 

Wat hebben jullie gedaan?

“Omdat bij de bouw van een nieuwe woonwijk en de daarmee gepaard gaande graafwerkzaamheden belangrijke archeologische vindplaatsen kunnen worden verstoord of vernietigd, wordt altijd eerst archeologisch onderzoek gedaan. Vorig jaar werden bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek in het plangebied Bloemendal toch enigszins onverwacht sporen gevonden uit de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.). Onverwacht, omdat lange tijd werd gedacht dat dit gebied door de lagere ligging in het verleden eigenlijk te nat was voor bewoning. De afgelopen weken hebben wij dat nader onderzocht door de proefsleuven van vorig jaar uit te breiden tot grote opgravingsputten; zo hebben we een terrein van iets meer dan een hectare kunnen onderzoeken. Ook hebben we gegraven op een locatie van twee historisch bekende maar nu verdwenen schaapskooien om te kijken of we daar sporen van terug zouden vinden én om te kunnen achterhalen wanneer de eerste schaapskooien hier gebouwd zijn.”

 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Wat hebben jullie gevonden?

“In totaal troffen we meer dan 700 sporen en bijna 200 vondsten aan, samen zo’n 3,7 kg aan vondstmateriaal. De sporen en vondsten die we hebben aangetroffen, zijn onder te verdelen in twee verschillende perioden: de meeste sporen en vondsten dateren uit de IJzertijd en zijn vermoedelijk tussen de 2200 en 2800 jaar oud en bestaan uit zogenaamde paalkuilen; dat zijn kuilen die men heeft gegraven om de houten palen van de boerderijen en bijgebouwen in te zetten. Veel van deze paalkuilen kunnen we herleiden tot verschillende bijgebouwen voor opslag en mogelijke schuurtjes, maar een duidelijke plattegrond van een boerderij hebben we niet gevonden. Het zou kunnen dat de ijzertijdboerderij wellicht ten zuiden van het onderzoeksgebied heeft gelegen onder de huidige nieuwbouwwijk De Vaarst, waar het landschap ietsje hoger lag (en dus iets droger moet zijn geweest). Wel troffen we een mooie waterput uit deze periode aan waarvan het hout van de vlechtwerkput nog bewaard was gebleven. De put was opgebouwd uit ingeslagen houten paaltjes met daartussen gevlochten takjes of wilgentenen.

Op de historisch bekende locatie van de twee schaapskooien hebben we inderdaad de paalkuilen van deze gebouwen teruggevonden, soms met een deel van de houten palen nog daarin bewaard. De paar vondsten die we hier gedaan hebben, lijken uit te wijzen dat de eerste schaapskooien hier al in de 18e eeuw zijn gebouwd.”

 

Wat zeggen deze vondsten over de geschiedenis van dit gebied?

“Zo kort na het veldwerk hebben we eigenlijk nog wel wat tijd nodig om alle gegevens van de opgraving te verwerken en nader uit te werken. Wel laat de opgraving net als eerdere onderzoeken in de omgeving zien dat het idee dat dit gebied archeologisch gezien leeg of onbewoonbaar zou zijn, achterhaald is. In de IJzertijd heeft men wel degelijk in deze omgeving gewoond en het gebied gebruikt. Op basis van stuifmeelonderzoek en onderzoek naar botanische resten hopen we nog te achterhalen waarvoor men dit gebied gebruikte en welke gewassen mogelijk werden verbouwd. Resultaten van een dergelijk onderzoek zullen nog de nodige tijd op zich laten wachten. Het onderzoek naar de schaapskooien is in die zin bijzonder, omdat dit nog maar relatief weinig heeft plaatsgevonden. Archeologisch gezien zijn deze schaapskooien namelijk niet zo oud en om die reden is er ook niet altijd even veel aandacht voor geweest.”

 

Wat gebeurt er met de vondsten? Zijn die ergens te zien?

“De vondsten liggen nu nog bij ons op kantoor in Amersfoort. Na het veldwerk zijn alle vondsten gewassen, gedroogd, geteld, gewogen en in een database ingevoerd. De komende tijd onderzoeken verschillende specialisten het materiaal en rapporteren hun bevindingen. De resultaten van de opgraving zullen leiden tot één rapport waarin alle sporen en vondsten worden beschreven. Als wij het onderzoek hebben afgerond, worden alle vondsten en documentatie overgedragen aan het Archeologisch Depot, in dit geval van de provincie Gelderland. Indien gewenst kan de gemeente, maar ook andere partijen, bijvoorbeeld Museum Nairac, altijd een bruikleenaanvraag bij het depot indienen om de vondsten bijvoorbeeld ergens tentoon te stellen.”

 

Foto's van het onderzoek


Planning

 

Voordat de eerste woningen in Bloemendal kunnen worden gebouwd, moet er nog veel gebeuren. Hieronder vindt u een globale planning.

 

Wat is er al gebeurd?

Voorjaar 2017       

De gemeenteraad stelde op 22 maart 2017 de kaders van het Masterplan Bloemendal vast. Het plan vormt de basis voor de voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplannen.

 

Wat gaat er gebeuren?

2017

Opstellen van het stedenbouwkundig- en verkavelingsplan voor Bloemendal

2018

Vaststelling van de eerste bestemmingsplannen voor Bloemendal

Ontwerp van de woningen

Eind 2019

Bouwrijp maken van Bloemendal

2020

Start bouw


Downloads

In het PDF bestand “Masterplan Barneveld-Noord (Bloemendal)” kunt u uitgebreide informatie vinden, u kunt het hier downloaden.

Download PDF

 

 


Contact

Hebt u een vraag met betrekking tot de wijk Bloemendal? 

Neemt u dan contact op met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342 of stuur een e-mail: bloemendal@barneveld.nl.

Wilt u proactief door ons op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom de wijk Bloemendal? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief