Waarom wonen in Bloemendal?

De gemeente Barneveld ontwikkelt in de periode 2020-2030 de nieuwe woonwijk Bloemendal. In deze nieuwste woonwijk worden zo’n 1500 woningen gerealiseerd.

Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk waarbij toekomstige bewoners én omwonenden actief kunnen meedenken en meepraten over de opzet van de wijk.

Een wijk van en voor Barnevelders – voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

 

Wij informeren u via deze website over de wijk die wordt gerealiseerd. Naast de stand van zaken leest u, te zijner tijd, ook welke woningen worden gerealiseerd en hoe de verkoop of verhuur van de woningen gebeurt.


Omgeven door natuur

Op dit moment bestaat de toekomstige wijk Bloemendal voornamelijk uit agrarisch gebied: akkerlanden, weilanden en maneges. Op de erfscheiding zijn landschapselementen zoals beukenlanen en houtsingels te vinden. Zowel in het midden en noorden van het projectgebied zijn bosschages aanwezig. De gemeente Barneveld probeert bij het vormgeven van de wijk zoveel als mogelijk rekening te houden met deze natuurwaarden.

Ten noorden van de wijk Bloemendal ligt de bijzondere Esvelderbeekzone. Een aantal jaren geleden werd de rechte Esvelderbeek – in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe – meanderend aangelegd en werd het gebied ten noorden en ten zuiden van deze nieuwe beekloop opnieuw aangelegd. Het is er nu heerlijk wandelen en fietsen.


Ligging

Woonwijk Bloemendal grenst aan de zuidzijde aan woonwijk De Vaarst, aan de westzijde aan de Nijkerkerweg, aan de oostzijde aan de Stationsweg en aan de noordzijde aan de zogeheten Esvelderbeekzone – de parkachtige buffer tussen Barneveld en Harselaar.


Duurzaam

Woonwijk Bloemendal wordt een duurzame wijk waarbij rekening wordt gehouden met de volgende ruimtelijke, sociale en technische elementen:

 

Ruimtelijk

 • De landschappelijke onderlegger is de drager voor de woonwijk Bloemendal;
 • De wijkstructuur en de openbare ruimte zijn de dragers voor de ruimtelijke kwaliteit;
 • Een groene wijk die verbinding legt met de omliggende groengebieden (Oosterbos en Esvelderbeekzone);
 • Beekdalen en ervenstructuur als een streekeigen organisatiekader;
 • Behoud (en eventuele versterking) van natuurwaarden.

 

Sociaal

 • De wijk is divers en biedt plaats aan een zo groot mogelijke doelgroep van bewoners;
 • De wijk verbindt: Bloemendal staat voor ‘samen wonen’;
 • De wijk is een voorbeeld voor gezond en actief wonen;
 • De wijk en de woningen zijn aangenaam en geschikt om lang te wonen (levensloopbestendig);
 • De wijk en alle bebouwing zijn veilig;
 • De wijk kent een verscheidenheid aan voorzieningen die complementair zijn aan de voorzieningen elders in Barneveld.

 

Technisch

 • De wijk is gasloos en (op termijn) energieneutraal;
 • In de wijk is aandacht voor duurzaam circulair materiaalgebruik ook ter ondersteuning van de ambities voor toekomstbestendigheid (flexibiliteit/aanpasbaarheid), gezondheid en samen wonen.

 


Verkeer

De primaire hoofdontsluiting van de woonwijk Bloemendal is via de Nijkerkerweg. De bouw van de wijk begint ook aan die kant van het plangebied.

 

Naast een hoofdontsluiting (om te voorkomen dat de bestaande wijken teveel verkeer moeten verwerken) komen er ook andere wegen en fietspaden die de nieuwe en bestaande wijk met elkaar verbinden, zoals bijvoorbeeld in de buurt van de nieuw te bouwen Koningin Julianaschool. Dat heeft onder andere te maken met de veiligheid: wijkbewoners moeten de wijk op verschillende plekken, in het geval er iets gebeurt, kunnen verlaten.

 

We bekijken, bij het verder uitwerken van de plannen voor de realisering van de wijk, samen met omwonenden en andere belanghebbenden, hoe deze aansluitingen op de meest effectieve manier kunnen worden vormgegeven.


Planning

 

Voordat de eerste woningen in Bloemendal kunnen worden gebouwd, moet er nog veel gebeuren. Hieronder vindt u een globale planning.

 

Wat is er al gebeurd?

Voorjaar 2017       

De gemeenteraad stelde op 22 maart 2017 de kaders van het Masterplan Bloemendal vast. Het plan vormt de basis voor de voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplannen.

 

Wat gaat er gebeuren?

2017

Opstellen van het stedenbouwkundig- en verkavelingsplan voor Bloemendal

2018

Vaststelling van de eerste bestemmingsplannen voor Bloemendal

Ontwerp van de woningen

Eind 2019

Bouwrijp maken van Bloemendal

2020

Start bouw


Downloads

In het PDF bestand “Masterplan Barneveld-Noord (Bloemendal)” kunt u uitgebreide informatie vinden, u kunt het hier downloaden.

Download PDF

 

 


Contact

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen?

Neemt u dan contact op met de projectleider, de heer G. (Gaatze) Rekker, tel. 14 0342 of stuur een e-mail: bloemendal@barneveld.nl.